Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas parterna emellan avseende samtliga sätt att beställa/lägga order om inte parterna skriftligen avtalat något annat.

Produktinfo

Försålda varor ska i allt väsentligt överensstämma med uppgifter i produktinformation, kataloger och prislistor som av Häst-och-Stall åberopats vid avtalstillfället eller som av HippoBED senast allmänt publicerats.

Beställning

Beställning kan ske via order som registreras av HippoBED webbutik.

Ett för HippoBED bindande avtal om leverans och med angivande av leveranstid gäller endast för artiklar som lagerhålls av HippoBED och uppkommer först då kundorder bekräftats av HippoBED.

Bekräftelse av leveranstiden på artikel som anskaffas från HippoBEDs leverantör är alltid preliminär utifrån leverantörens bekräftade leveranstid till HippoBED.

Sådan bekräftelse tillställs kund via e-post om inte annat överenskommits.

Pris och betalning

Senast publicerad priser ersätter alla tidigare prislistor.

Priser är angivna inklusive moms.

HippoBED förbehåller sig rätten att förändra priser utan föregående meddelande, t. ex. vid valutakursförändringar. 

Vid anmärkning på priser gäller det pris som var satt vid ordertillfället. Vid efterkrav tillkommer transportörens, vid varje tid, gällande efterkravsavgift.

Betalning ska vara HippoBED tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 12 %.

Leverans

Leverans kan ske antingen från HippoBEDs lager eller direkt från någon av leverantörerna.

Leverans från lagret i Eslöv kan vara olika typer;

 1. Standardleverans = Schenker, Post Nord, DHL Ombud
 2. Snableverans = UPS

Vid transportköp sker avlämnandet (varans övergång) när varan överlämnas till den transportör som åtagit sig transporten från avsändningsorten (i normalfall HippoBEDs lager).

Fraktdebitering

Standardfrakt debiteras enligt prislista i Webbutik.

För snabborder, som levereras samma dag från HippoBEDs lager, debiteras en snabborderavgift på 100 kr. Utöver snabborderavgiften debiteras frakt.

Leveranstid och försening

Om Häst-och-Stall finner att man inte kan leverera i avtalad tid ska HippoBED, om det föreligger skälig anledning att anta att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen, utan uppskov meddela köparen detta och ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, ange den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.

Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir HippoBEDs egendom till dess att de blivit till fullo betalda.

Ansvar för fel m.m.

HippoBED ska i enlighet med vad som anges i dessa allmänna villkor, genom reparation eller utbyte, avhjälpa fel i vara som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. HippoBEDs ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år från den dag då varan levererades. Används varan mer intensivt än vad som kunde förutsättas vid avtalets ingående, förkortas ansvarstiden i motsvarande mån. Köparen ska skriftligen reklamera fel till HippoBED utan dröjsmål efter det att felet visat sig. Reklamerar inte köparen skriftligen inom den tidsfrist som nu angetts förloras rätten att göra anspråk gällande p.g.a. felet.

Vissa varor ska skickas till Häst-och-Stall för vidarebefordran till fabrikant. För sådana varor debiteras köparen fraktkostnaden.

För det fall HippoBED dröjer oskäligt lång tid med att avhjälpa fel som omfattas av HippoBEDs ansvar har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva avhjälpande inom en skälig frist som inte får understiga en vecka. Om HippoBED inte avhjälper inom fristen, och detta inte beror på någon orsak som köparen bär ansvar för, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet avseende de felaktiga varor som inte HippoBED avhjälpt. Vid hävning har köparen rätt till skadestånd med maximalt 15 % av det avtalade priset.

HippoBED har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i dessa allmänna villkor. Detta gäller varje förlust eller kostnad felet kan orsaka som t. ex. produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdskada.

Produktansvar

HippoBED ska på de villkor som framgår av denna bestämmelse ersätta återförsäljaren för de belopp denne kan tvingas betala till tredje part i anledning av krav som tredje part riktar mot återförsäljaren till följd av skada som produkt p.g.a. säkerhetsbrist orsakat på person eller på sådan egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål och som vid tidpunkt för skadans inträffande huvudsakligen användes för sådant ändamål.

HippoBED är skyldigt att ersätta återförsäljaren enligt ovan endast om och i den utsträckning Häst-och-Stall kan åläggas ansvar för den uppkomna produktskadan enligt produktansvarslagen (1992:18) samt vidare förutsatt att

 1. Återförsäljaren snarast och senast tio (10) dagar efter det att ett produktansvarskrav framställts gentemot återförsäljaren, skriftligen underrättar HippoBED härom;
 2. Återförsäljaren inte utan HippoBED skriftliga samtycke ingår förlikning eller träffar annan överenskommelse med tredje part i anledning av sådant produktansvar;
 3. Återförsäljaren inte, genom ingrepp i eller ändring av produkt eller annorledes, orsakat uppkomsten av den skadebringande säkerhetsbristen i produkten.

Villkor enligt (1-3) ovan gäller inte för sådan regressrätt mot HippoBED som följer av produktansvarslagen 10 §.

Om produktansvar riktas mot återförsäljaren och HippoBED enligt denna bestämmelse bär ansvar härför, ska återförsäljaren, om HippoBEDl så begär, handlägga kravet och föra eventuell talan vid domstol i enlighet med HippoBEDs anvisningar.

HippoBED ska inte i förhållande till återförsäljaren bära ansvar för person- eller sakskada orsakad av produkt utöver vad som uttryckligen följer av denna bestämmelse. I intet fall ansvarar HippoBED för produktionsbortfall, utebliven vinst eller någon indirekt förlust.

Returer

För returer av varor av annan anledning än fel för vilka HippoBED svarar gäller följande:

 1. Endast varor som är nya och kuranta tas i retur,
 2. Varorna ska vara förpackade i oskadat omärkt originalemballage,
 3. Varorna ska vid returtillfället ingå i Häst-och-Stalls lagerlagda sortiment,
 4. Kampanj- och utförsäljningsvaror tas inte i retur,
 5. Varor äldre än 6 månader tas i retur endast i undantagsfall,
 6. Varorna ska vara levererade av HippoBED enligt ordernummer som uppges vid retur.

Varor som vid mottagningskontroll inte uppfyller ovanstående krav återsänds till köparen med obetald frakt. Returfrakt betalas av köparen. Frakter debiterade vid leverans krediteras inte.

Befrielsegrunder (force majeure)

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande; arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, som eldsvåda, krig, mobilisering eller militär-inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakats av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna bestämmelse att utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos köparen ska Häst-och-Stall ersättas för kostnader för att säkra och skydda varorna.

Oavsett vad som gäller i övrigt enligt dessa allmänna försäljningsvillkor har vardera parten rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenats mer än sex månader p.g.a. av befrielsegrund som nämns i denna bestämmelse.

Tillämplig lag

Tvister i anledning av avtalet ska avgöras av skiljemän och i enlighet med svensk lag.

Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet ska tvisten avgöras av ensam skiljeman som om parterna inte kan enas, ska utses av Stockholms handelskammare.

Skiljeförfarandet ska äga rum i Lund.

Öppettider

Kontorets ordinarie öppettider är 9.00-17.00. Telefonnummer 0413-578575

Beställning

Beställning kan göras via telefon, e-post eller Webbutik.
Order med tydliga och fullständiga uppgifter avseende kundnummer, artikelnummer, antal och rätt enheter underlättar orderbehandlingen och därmed kvaliteten i leveranserna.

Saknad leverans

Vid saknad leverans, kontakta HippoBED, email: kundservice (at) hippobed (dot) com eller tel. 0413-578575

Retur- och reklamationshantering

Leveranser sker med Schenker eller annan av HippoBED anlitad transportör..

När godset anländer till kunden har kunden ansvar för att antalet kolli, pallar och konditionen på godset överensstämmer med vad som står på frakthandlingarna. Är detta inte korrekt, ändrar kunden tillsammans med chauffören på fraktsedeln och sedan reklamerar kunden till fraktföretaget.

Transportskador reklameras alltid till transportföretaget. I vissa fall syns inte skadan förrän vid uppackning. Skador som upptäcks vid uppackning ska anmälas inom 8 dagar till transportföretaget. Ange alltid fraktsedelsnumret. Godsmottagaren, som enligt gällande regler, har ansvar för kontroll av mottaget gods ska alltid begära ersättning av transportföretaget.

Om HippoBED har gjort fel, ring till HippoBED inom 8 dagar. För bästa möjliga reklamationshantering behöver vi kundnummer, artikelnummer samt anledning till reklamationen. Vid retur för kreditering behöver HippoBED även fakturanummer.

Garanti och service

Vid garantianspråk gäller samma förfaringssätt som tidigare nämnt. När reklamationen innebär retur till HippoBED, erhåller kunden en, av HippoBED, godkänd retursedel med kopia. Denna ska alltid bifogas returen. För att HippoBED på ett effektivt sätt ska kunna hantera returer ombedes kunden att följa nedanstående kom-ihåg-lista:

 1. Email alltid in en returförfrågan. Begär alltid ett returnummer, så har ni alltid en bekräftelse på att returfrågan är gjord inom rätt tid. På så sätt slipper ni returavgiften på grund av för sent inkommen returförfrågan.
 2. Avvakta tills ni får en retursedel med posten.
 3. Emballera varorna som ska returneras väl. Samla gärna flera returer. Bifoga retursedel i original, och behåll kopian som kvitto.

Returer utan, av HippoBED, godkänd retursedel kan inte behandlas. Returer som skickas till HippoBED utan, av oss, godkänd retursedel, returneras till avsändaren med obetald frakt.

Felexpedierade produkter, som ersatts med rätt, debiteras om retur inte inkommit till HippoBED inom 10 dagar.

För returer av annan anledning än fel av HippOBED gäller förutom ovanstående:

 1. Endast varor som är nya och kuranta kan tas i retur.
 2. Varorna ska vara förpackade i oskadat omärkt originalemballage.
 3. Varor som inte är lagervara utan beställts för er räkning tas ej i retur.
 4. Varor äldre än 6 månader tas i retur endast i undantagsfall.
 5. Varor som vid mottagningskontroll inte uppfyller ovanstående krav returneras till kunden med obetald frakt.
 6. Varorna ska vara levererade av Häst-och-Stall enligt ordernummer som uppges vid retur.
 7. Varan krediteras med det nettobelopp till vilket den faktureras, minus returavdrag på 30 %.

Returfrakter betalas av kunden. Frakter debiterade vid leverans krediteras inte. Om fakturanummer eller ordernummer inte anges vid retur kan inte kreditering utföras. Vid garantier ersätts varan med ny vara, där detta är tillämpligt.

Pallbytessystem

När externa transportörer anlitas, regleras godkända pallar, genom transportörens pallpol eller genom direktdebitering från HippoBED.

Vid skador och svinn av pallar, ska detta noteras på fraktsedeln och transportörens närmsta terminal kontaktas. 

Kontrollera alltid det antal pallar som anges på fraktsedeln.

Transporter

HippoBED samarbetar med externa transportörer.

Vi själva och våra transportörer arbetar för minskade utsläpp av fossila bränslen och övrig negativ miljöpåverkan.

Producentansvar för förpackningar

HippoBED uppfyller sitt producentansvar för förpackningar genom att vara ansluten till Reparegistret. Detta omfattar förpackningar av wellpapp, papper/kartong, järnband eller plast.

Miljöavgifter

HippoBED erlägger miljöavgifter på batterier till Naturvårdsverket, i förekommande fall.

Återvinning

HippoBED arbetar efter fastställda rutiner för källsortering, hantering, lagring och återvinning av eget avfall.

HippoBED AB (559078-7346),
Tallbacksvägen 7
241 91 Eslöv
tel. 0413-578575
email kundservice (et) hippobed (dot) com